Za antenata rodziny Kosteckich herbu Prus II (Wilcze Kosy) uważany jest Piotr z Kostek w powiecie wiślickim.1 Jego syn Mikołaj w 1484 roku studiował w Uniwersytecie Krakowskim. W 1529 roku Mikołaj sprzedał Janowi Gołuchowskiemu z Gołuchowa k/Chmielnika swój dział w Kostkach Małych. Mikołaj miał syna Stanisława, a ten synów: Jakuba, Macieja, Benedykta i Wojciecha.2 Z nich Benedykt w 1627 roku był notowany w ziemi przemyskiej dawnego województwa ruskiego.3 Prawdopodobnie to on dał początek linii związanej w XVIII wieku z parafiami Bukowsko, Polana i Tyrawa Wołoska w ziemi sanockiej, której przedstawiciele w zaborze austriackim i rosyjskim wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Prus II.4 Najbardziej znanym jej przedstawicielem był Franciszek Jerzy Kostecki, syn Michała i Franciszki Borowskiej, urodzony w 1758 roku w Tyrawie Wołoskiej, a ochrzczony 31.05.1762 r. w Polanie k/Ustrzyk Dolnych.5 Już w domu rodzicielskim uczył się języka łacińskiego, a w dziewiątym roku życia został oddany do Kolegium Pijarskiego w Rzeszowie. W 1788 roku uzyskał tytuł doktora medycyny i chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1794 roku został mianowany generalnym sztabsmedykiem lazaretu polowego przy sztabie Najwyższego Naczelnika Tadeusza Kościuszki. W 1805 roku nabył majątki: Obrażejowice, Wierzbicę i Budziejowice k/Miechowa.6 W 1809 roku przyjął urząd dziekana Wydziału Lekarskiego UJ.7 Zmarł 13.05.1844 r. w Krakowie.8 Portret Franciszka Jerzego wisi w budynku Instytutu Historii Medycyny UJ, a jego żony w Muzeum Narodowym w Krakowie. Z Ludwiki Agaty Zofii Treutler de Traubenberg herbu Winna Góra miał dzieci: Teodorę Mariannę (*1808 Kraków – †1883); Leona (*1818 – †24.02.1868) i Ignacego Daniela (*1819 Kraków – †1874), akcesistę przy sądzie wyższym, zamieszkałego w Krakowie. Teodora Marianna poślubiła w 1829 roku w Krakowie Piotra Łukasza Bartynowskiego, profesora UJ.9 Ignacy Daniel, ożenił się z Józefą Rozyną Krystyną Kucińską.10 Miał z nią synów: Adama, Franciszka Władysława i Ludwika (*1848 – †15.07.1909). Ludwik miał syna Franciszka (*18.08.1880 – †23.06.1938), pochowanego na Cmentarzu Rakowickim w jednym grobie z Anną Kostecką (*22.08.1889 – †09.02.1954). Franciszek Władysław, urodził się w dniu 16.10.1847 r. w Wierzbicy. Ukończył gimnazjum św. Anny w Krakowie. Dyplom doktora wszech nauk lekarskich uzyskał w dniu 30.05.1874 r. na Wydziale Lekarskim w Uniwersytecie Jagiellońskim.11 Po studiach uczęszczał na praktykę do szpitala Św. Łazarza w Krakowie. W dniu 19.01.1875 r. został członkiem Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Zaraził się tyfusem plamistym od pacjenta i umarł w dniu 23.03.1875 r. w Krakowie.12 Adam Kostecki ożenił się z Niemką – Martą von Falke. Mieli jedno dziecko – Aleksandra Adama Kosteckiego (*16.12.1889 – †14.01.1942), który w dniu 06.12.1919 r. poślubił w Krakowie Zofię Michalinę Rispler. Z tego związku urodzili się: Krystyna (*25.09.1920 – †08.08.2005); Izabela (*1921 – †1985); i Witold. Po śmierci pierwszej żony, Adam Kostecki ożenił się z Julią Nawrocką, z którą miał czterech synów: Stanisława, Tadeusza, Antoniego (*03.06.1890 – †01.09.1943) i Mariana (*1899 – †1951). Z nich Tadeusz był radcą w Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Warszawie, mieszkał w Podkowie Leśnej, nie miał dzieci. Marian, w 1924 roku był zatrudniony jako pomocnik kancelaryjny kontraktowy w ASP w Krakowie.13 Antoni do wojny, mieszkał w Poznaniu. Miał dzieci: Apoloniusza Józefa (*11.03.1923 Warszawa – †08.10.2014 Kraków), profesora prawa UJ; Sławomirę (?); Mieczysławę (?) i Zbigniewa.

Do tej rodziny należeli prawdopodobnie następujący Kosteccy:

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że szlacheckie rodziny Kosteckich, które były odnotowane w XVII wieku na terenie województw: lubelskiego, ruskiego, krakowskiego, rawskiego i sieradzkiego – wywodziły swoje korzenie z Kostek Wielkich i Małych w województwie sandomierskim. Stwierdzić jednak nie można, czy wszystkie z nich były powiązane genetycznie, gdyż jak wykazano wcześniej – wieś Kostki była podzielona na części, których właścicielami byli przedstawiciele różnych rodów heraldycznych.


1

A. Boniecki, Herbarz Polski, t. XI, Warszawa 1907, s. 348; Kartoteki Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Instytutu Historii PAN w Krakowie (inf. F. Sikora).

2 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. VII, Warszawa 1910, s. 312.

3 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349.

4 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne (CPAH) we Lwowie, Akta legitymacyjne Jerzego Franciszka Kosteckiego, fond 165, opis 3, sprawa 2141; fond 575, opis 1, sprawa 176; Spis szlachty Królestwa Polskiego, Warszawa 1851, s. 111. Por. E. Sęczys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000, s. 322.

5 CPAH we Lwowie, op. cit.

6 AGAD w Warszawie, Zespół nr 184, I Rada Stanu Królestwa Polskiego, lata 1810-1832, sygn. 317.

7 R. Dutkowa, Kostecki Franciszek h. Prus (1758-1844), [w:] Polski Słownik Biograficzny (PSB), t. XIV, Wrocław 1968-1969, s. 339.

8 Na nagrobku znajdującym się na Cmentarzu Rakowickim (pas 13, groby nr 0-5) widnieje następująca inskrypcja: "Franciszek Kostecki Medycyny i Chirurgii Doktor wysłużony professor Uniwersytetu Jagiellońskiego w 83 roku życia dnia 13 Maja 1844; Antoni Prus-Kostecki dr inż. mjr W.P. II oddz. ur. 3 VI 1890 - 1 IX 1943; Waleria Prus-Kostecka z d. Zuroak de Jaffa działaczka ruchu niepodległościowego "Zarzewie", odzn. Krzyżem Zasługi ur. 3 VI 1890 - 1 IV 1967; Halina Prus-Kostecka z d. Kowalska art. mal. ZPAP w Krakowie ur. 4 V 1921 - 8 IV 2001; Franciszek Prus-Kostecki dr. medycyny w 27 roku życia 23 marca 1875; Ludwik Prus-Kostecki 1848 - 15 lipca 1909”.

9 AP w Krakowie, zespół 328/0, Akta USC par. rzymsko-katolickiej NMP, księga małżeństw, akt nr 1829/68.

10 AP w Krakowie, zespół 328/0, Akta USC par. rzymsko-katolickiej NMP, księga małżeństw, akt nr 1845/84.

11 M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, Korpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, t. III: K-Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009.

12

Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Jakuba Apostoła w Niegardowie, księga chrztów, rok 1847, s. 26; K. Girtler, Opowiadania-Pamiętniki…, Kraków 1971, t. 2, s. 418; Archiwum UJ, Liber promotionum; Przegląd Lekarski, 1874, XIII, 24, s. 202 i 1875, XIV, 9, s. 138.

13 Z. Zagórowski, Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych, Książnica Polska 1924.

14 W. Nekanda-Trepka, Liber Generationis Plebeanorum („Liber chamorum”), Wrocław 1995, s. 214.

15 K. Estreicher, op. cit., t. 20, Kraków 1905, s. 144, 145.

16 http://www.bogorianum.pl/bog_parafia.php

17 H. Merczyng, Zbory i senatorowie protestanccy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1904, s. 64.

18 Ks. A. Bastrzykowski, Monografia historyczna parafii Góry Wysokie Sandomierskie, Sandomierz 1936, s. 224.

19 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349; K. Estreicher, op. cit., t., s.; J. Wiśniewski, Katalog prałatów i kanoników sandomierskich od 1186-1926, Radom 1926, s. 160-162.

20 www.tarnobrzeg.pl/media/afisz/afisz103.doc

21 S. M. Borkowska, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. II: Polska centralna i południowa, Warszawa 2005, s. 406.

22 Ks. J. Wiśniewski, Dekanat iłżecki, Radom 1909-1911, s. 358.

23 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349; K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. 17, Kraków 1899, s. 423 i t. 20, Kraków 1905, s. 145; W. Kętrzyński, Libri mortuorum monasterii Andreoviensis Ordinis Cisterciensis, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. V, s. 785; R. Grudniewicz, Honos (1686) in Fascilis educatus Gentilitiae Perillustris ac Reverendis: DD. Joannis De Minore Kostki Kostecki, Abbatis Archicoenobii Andreoviensis, S. R. M. Sekretarij, Kraków 1686; B. Zebrzydowski, Drachma ewangeliczna swieżo naleźiona przy […] benedykcyey […] Jana […] Kosteckiego […] na ambonie Iędrzeiowskiey ogłoszona przez X. Bernardyna zebrzydowskiego […] roku Pańskiego 1686, dnia 13, Czerwca […], Kraków 1687; Cystersi w Polsce, Kielce 1990, s. 202.

24 Księga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830; zawierająca spis imienny dowódców i sztabs-oficerów, podoficerów i żołnierzy Armii Polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym „VirtutiMilitari” ozdobionych, s. 64.

25 Pamiętnik czynności wojskowych generała dywizji Jana Henryka Dąbrowskiego i wojska polskiego, [w:] Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki, wyd. E. Kierski, Poznań 1867, s. 353.

26 J. Zaleska, Bibliografia druków sanockich z lat 1848-1948 z drukarni Karola Polaka w Sanoku, [w:] Rocznik Sanocki 1986, Sanok 1988, s. 53.

27 F. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnym wojsku polskim, Warszawa 1927 (tu jako Kazimierz K.); B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Królestwo Polskie w latach 1815-1830, Warszawa 1903 (tu jako Kazimierz K).; B. P. Szarejko, Słownik lekarzy polskich w XIX w., Warszawa 1991, s. 290; Archiwum Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, księga zmarłych, rok 1864, nr 27, s. 119; Księga pamiątkowa powstania 1830 roku, Lista krzyżów Wojska Polskiego w roku 1831 nadanych, s. 64 (tu jako Kazimierz K.).

28 M. Barcik, A. Cieślak, D. Grodowska-Kulińska, U. Perkowska, Korpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18, t. III: K-Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009.

29 St. Grzymałowski, Wspomnienia z Kijowa. Polska młodzież akademicka w Kijowie 1834-1918, Wrocław 2001.

30 Иностранцы к высылке из Подольской губернии в 1915 году, s. 273, N 289.

31 M. Janik, Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928, s. 415; Archiwum UJ, Rodowody uczniów Wydziału Lekarskiego na rok 1892/93 i Liber promotionum; Przegląd Lekarski, 1899, XXXVIII, 36, s. 492; Kraj (Petersburg), 1903, XXIII, XLI, 18, s. 32 i 1904, XXIV, XLIV, 27, s. 22; Polska Encyklopedia Szlachecka, t. VII, s. 88.

32 A. Boniecki, op. cit., t. XI, s. 349; S. Uruski, op. cit., t. VII, s. 313; CPAH we Lwowie, fond 17, opis 1, sprawa

40, 83, 220, 300.

33 Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv (OSAV) w Wiedniu, Adels Generalia, Galizien, Fasc. IV 1 D; Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857, s. 120 – tu Jerzy Franciszek Kostecki; S. Uruski, op. cit., s. 312 – miesza osoby Jerzego Józefa i Franciszka Jerzego, podając, że to Józef, był doktorem medycyny i właścicielem Obrażejowic i Wierzbicy. Być może, chodzi tu o jedną i tą samą osobę?!

34 Biblioteka narodowa w Warszawie, sygn. mf. 12797, B.H. Łuszczyński, Silva Heraldica, rodowody i inny materiał do rodopistwa z akt grodzkich i ziemskich b. województwa krakowskiego i innych archiwów akt dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, s. 626, 627; Parafia rzymskokatolicka WNMP (kościół Mariacki) w Krakowie, księga małżeństw, akt nr 69/1825.

- Kosteccy h. Leszczyc -